Informacje odnośnie tarczy antykryzysowej.

Szanowni Państwo,

Przesyłam, syntetyczną informację o możliwych instrumentach wsparcia wynikających z przepisów Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  opublikowanej w Dz.U. 2020 poz. 568 (tarcza antykryzysowa)

 W związku z trwającym stanem epidemicznym oraz różnymi utrudnieniami w prowadzeniu przez Państwa działalności, można skorzystać z następujących rozwiązań (dodatkowe informacje, konkluzje i uwagi znajdują się na końcu maila):

 1. Odroczyć termin płatności lub rozłożenia na raty składek ZUS należnych od 1/2020 

 – bez względu na przychód i stan zatrudnienia

 – z łożyć wniosek przed terminem płatności składek – brak dodatkowych kosztów

 – z łożyć wniosek po terminie płatności składek – koszty w postaci odsetek do dnia złożenia wniosku

 – termin najpóźniej do 30 dni od od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

  2. Zwolnienie ze składek dotyczy składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

 – dla: jednoosobowa działalność pozarolnicza – opłacający składki wyłącznie za siebie (limit przychodowy)

  – dla: firma, która zgłasza do ubezpieczeń społecznych maks. 9 osób (* dotyczy płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych)

 – warunek rozpoczęcie  działalności przez 01.02.2020

 – miałeś przychód w pierwszym miesiącu ulgi niższy  niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia* ( z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  obowiązującego na dzień złożenia wniosku )(dotyczy firm jednoosobowych) (15.681,00 zł)

 – musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że  zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania

 – Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.  

 – przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć  zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących  oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru

  – złóż w ZUS wniosek RDZ 

 – termin – do 30.06.2020 r. 

 3. Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 – prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

 – masz przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19

 – nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

 – mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP  lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

 – rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej  przed 1 lutego 2020 r.

 – nie zawiesiłeś działalności:  Przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś  wniosek o świadczenie postojowe: był o co najmniej 15% niższy od przychodu, był nie wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia* (z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. *) 

 – zawiesiłeś działalność przed 1 lutego 2020 r.:  Przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek  o świadczenie postojowe był nie wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia*  (z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. *)

 – Złóż w ZUS wniosek RSP-D

 –  Możesz otrzymać 2080 zł  jednorazowo (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.)

 4.  Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają podatek w formie karty podatkowej

 – prowadzisz działalność gospodarczą

 – masz przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19

 – nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

 – mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP  lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

 – Złóż w ZUS wniosek RSP-D

 –  Możesz otrzymać 1300 zł  jednorazowo (50% minimalnego wynagrodzenia  za pracę w 2020 r.)

5. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (umowa agencyjna, umowa zlecenia, umowa o dzieło)

 – Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.

 – masz przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19

 – n ie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,  np. nie jesteś pracownikiem

 – n ie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w  prowadzeniu działalności.

 – z leceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom  społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów (nie pojawia się i formacja o szczególnej formie takiego oświadczenia)

 – jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa  wniosek odrębnie dla każdej umowy

  – mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

 – złóż w ZUS wniosek RSC-C –  o jednorazowe świadczenie finansowe  za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego 

 – do wniosku należy załączyć kopię umowy cywilnoprawnej

 – Jeśli określone w Twojej umowie wynagrodzenie wynosi minimum 1 300 zł* (połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) i nie jest wyższe niż 300% prognozowanego wynagrodzenia** ( z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. )

  – jeśli suma Twoich przychodów z umów wynosi mniej niż 1 300 zł* otrzymasz kwotę równą sumie wynagrodzeń, która wynika z zawartych umów

 – termin:  najpóźniej w terminie 3 miesięcy od  miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 6. Odroczenie/umorzenie terminu płatności podatku – Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej na wniosek podatnika organy podatkowe mogą odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną .

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów „W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp)”.

7. Podatnicy CIT będą mogli obniżyć dochód za bieżący rok podatkowy o wysokość poniesionej straty. Możliwa będzie korekta zeznania podatkowego, jeśli takowe zostało już złożone. Podatników CIT obowiązują konieczne do spełnienia warunki zbliżone do podatników PIT. Identycznie jak w przypadku osób fizycznych, przychody z tytułu wsparcia finansowego udzielonego na mocy oddzielnych specustaw w związku z COVID-19, jak również darowizny na rzecz walki z epidemią będą zwolnione z podatku..

8 Tymczasowy profil zaufany – Jest usługą online służącą do potwierdzenia profilu zaufanego – okres jego ważności wynosi 3 miesiące. Umożliwia wnioskodawcy wykorzystanie środka identyfikacji elektronicznej, wydanego przez podmiot publiczny i legitymowania się nim w nim urzędach bez konieczności osobistego stawiennictwa.

9 CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Ustawodawca przesunął termin dokonywania zgłoszeń przez instytucje obowiązane do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 r.

10. Przesunięto m.in. terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego: 

  • 3 miesiące (czyli gdy rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu odpowiednio do końca czerwca 2020 i do końca września 2020),
  • w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 2 miesiące (czyli gdy rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu odpowiednio do końca maja 2020 i do końca sierpnia 2020).

Odnosi się to do sprawozdań dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29.09.2019, jednak nie później niż 30.04.2020, o ile termin wykonania ww. obowiązków nie upłynął przed końcem marca 2020.

 Jak złożyć wniosek do ZUS

 – Elektronicznie na pue.zus.pl

 – Za pośrednictwem poczty

 – Osobiście w placówce ZUS (do specjalnej skrzynki na dokumenty)

 – podać telefon/e-mail do kontaktu

Wszystkie ogólne informacje znajdują się również w załączonych INFOGRAFIKACH, a szczegółowe znajdują się w kolejnych plikach. Załączyłam również wnioski, które służą do ubiegania się o poszczególne ulgi.

Proszę zwrócić uwagę:

 – że przeciętne wynagrodzenie w zależności od ulgi brane jest z różnych okresów

– że świadczenie postojowe jest świadczeniem jednorazowym

– we wnioskach są dodatkowe oświadczenie, które należy złożyć , np. że przestój wystąpiła w następstwie COVID-19, o sytuacji ekonomicznej na dzień 31.12.2019 r., czy została udzielona inna pomoc publiczna rekompensującą  negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 itp

– we wnioskach o postojowe dla firm 2080 pln oraz zleceniobiorców jest zapis o 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.- pojawia się pytanie kiedy będzie znane przeciętne wynagrodzenie z I kwartału 2020 – bo wnioski składa się najwcześniej w kwietniu? w połowie maja?  Cytat z Gazety Prawnej: „Oczywiście ustawodawca może przyjąć interpretację, zgodnie z którą określenie średniej płacy „obowiązującej na dzień złożenia wniosku” dotyczy ostatniej opublikowanej przez GUS danej (czyli w praktyce nie za I kw. 2020 r., ale IV kw. 2019 r.). Oznaczałoby to jednak jawną niespójność z uchwalonym prawem.”

– zleceniobiorcy muszą złożyć do zleceniodawcy dodatkowe oświadczenia o innych umowach cywilnoprawnych i ich kwotach 

– osoby ubezpieczone, za które można wnioskować o umorzenie składek zus (pkt 2) to osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osoby współpracujące z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki jednocześnie za innych ubezpieczonych

– pojawia się wątpliwość o to, czy składać wnioski co miesiąc, czy jednorazowo za 3 m-ce, jeśli 1 opcja to kiedy , gdyż terminy zapłaty mijają 10-tego i 15-tego kolejnego miesiąca, aby nie doprowadzić do powstania zaległości po terminie

– Obsługa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia z obowiązku opłacania składek, o których mowa w art. 31zo, realizowana jest w trybie umorzenia składek.

 – W przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo, zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone.

 – Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, jako składka wpłacona.

– Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

– Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załączyłam również ustawę dotyczącą różnych dziedzin życia (ulgi w zus, przesunięcie terminów badań, rejestracji pojazdów, pracy sądów itp) uchwaloną w związku z obecną sytuacją.

Link do ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf

Rozwiązań jest dużo, każdy znalazł się w innej sytuacji wymagającej indywidualnej analizy, każdy również zna najlepiej swoje możliwości związane z prowadzeniem biznesu i ewentualnym zastosowaniem danego rozwiązania.

Elwira Zaręba